Công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn

Xem ngay: Bảng báo giá tấm nhựa PVC tốt nhất thị trường

Ngày 21/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 115/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn.

Căn cứ thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về thực trạng, các giải pháp xử lý chất thải rắn và tình hình triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trong đó giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, phê duyệt trong năm 2013.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn chất thải rắn trên địa bàn theo thẩm quyền; gửi báo cáo tiến độ, kế hoạch và kết quả thực hiện (Quyết định phê duyệt (nếu có)) về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Chia sẻ

Trả lời