Category Archives: GeoCell

Geocell

Geocell được thiết kế để bảo vệ và các ứng dụng ổn định. Chúng thường được sử dụng để giúp cải thiện hiệu suất của vật liệu xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp điều trị kiểm soát xói mòn.